תנאי שימוש

תקנון אתר ותנאי שימוש

1.כללי

1.1. השימוש באתר אינטרנט זה, של שמיים סוכנות לביטוח בע"מ )להלן: "שמיים"( לרבות

השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו,

וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או

שירותים כלשהם באמצעות אתר זה )להלן: "השימוש באתר"(, כפוף לתנאים המפורטים

להלן. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף,

ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה .

1.2התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.3התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

2.1. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל

טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר

מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן

והסכים להן.

2.2במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש

באתר זה.

3. השימוש באתר

3.1אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה,

מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או

להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג

שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו,

בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

3.2אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן

מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים

כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי

השימוש. שמיים שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל

משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,

תהא שמיים רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה

באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי

העומד לרשות שמיים בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה .

שמיים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר

את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

3.4שמיים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפו וזמינותו,

וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או

החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

4. סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי

4.1שמיים עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך שמיים

משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם

האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד שמיים נוקטת

באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי

מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור .

4.2הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר נעשית על-פי רצונו

ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם, וכי כל מידע אשר יימסר על ידו

באמצעות האתר נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידו, לרבות הרישום

לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידו להתיר לשמיים ו/או למי מטעמה להשתמש

במידע שנמסר על ידו, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר

אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על

מנת ליידע ולהציע לו ולבני משפחתו, על ידי שמיים ובין אם מצד ג' כלשהו עמו תשתף שמיים

פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת

שמיים עשויים לעניין אותו ואת בני משפחתך. במידה והלקוח אינו מעוניין בדיוור כאמור

הינו רשאי להודיע על כך לשמיים בכל עת. כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים בזאת, כי שמיים

תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים

לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה .

4.3 הנתונים שהלקוח ימסור יישמרו במאגר המידע של שמיים. מובהר בזאת ללקוח כי אינו

חייב על פי חוק למסור את המידע, אבל בלעדי מסירת המידע שמיים לא תוכל לטפל

בפניותו.

4.4. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים

ושירותים שרכש, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים שבהם צפה, הצעות

ושירותים שעניינו אותו ועוד. שמיים תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה,

יעשה רק על פי האמור במסמך זה וכן על פי הוראות כל דין. ייתכן ששמיים תערוך שימוש

בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת

התוכן הרלבנטיים לו.

4.5. שמיים לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של שמיים או גופים הפועלים

מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר )ככל שפרטים

ומידע זה מזהים אותו אישית(, אלא במקרים שלהלן: )א( במקרה שיפר את תנאי השימוש

באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או

ניסיון לבצע פעולות כאלה; )ב( בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לשמיים למסור את

פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט; )ג( כל מחלוקת, טענה,

תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין שמיים )לרבות חברות

קשורות ו/או מי מטעמה(; )ד( בכל מקרה בו לדעת שמיים מסירת המידע נחוצה כדי למנוע

נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

5 . רישום לקבלת שירות מידע אישי

5.1 לרישום לקבלת שירות מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט נא לחץ על "אזור אישי"

בתפריט העליון בדף הבית .

5.2. במידה ותירשם לאתר, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמור בסודיות את

שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך ולא לאפשר לאף גורם אחר לעשות בהם שימוש

ללא אישורה מראש ובכתב של שמיים. הינך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה

מהשימוש בשם המשתמש ו/או בסיסמה כאמור על ידי גורם בלתי מורשה .

6 . הגבלת אחריות

6.1. שמיים לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות

במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה

לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה

או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או

כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר

ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

6.2. אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם שמיים

ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע

המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. שמיים אינה

אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים,

שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש

)לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם( ו/או אי היכולת להשתמש

באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים

שלישיים כלשהם.

6.3. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים,

למרות ששמיים עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק

והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. שמיים ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק

שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

6.4. באתר עשויים להופיע קישורים )"לינקים"( לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה

לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות

הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול

דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי

או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

7 . קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של שמיים בלבד, או

של צד שלישי, שהרשה שמיים להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע

בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן

הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם

אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב

ומראש מסופר-פארם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל

שניתנה(. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי שמיים.

8 . דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש

תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל